Skaut Fryšták

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Historie

Skauti ve Fryštáku se poprvé objevili v roce 1937, kdy se sem přistěhovalo několik chlapců z pohraničí a začali organizovat činnost na skautských základech. Podchytili několik místních hochů a otevřeli klubovnu. Za zakladatele skautingu ve Fryštáku je však považován místní Jaroslav Fischer, studující v té době na gymnáziu v Holešově. Bohužel, po nástupu fašismu, byla jejich aktivita zakázána, klubovna uzavřena a veškeré materiály z činnosti gestapem zničeny.

 

První obnova

Po osvobození v roce 1945 se ovšem skauti opět dali dohromady a znovu obnovili své výchovné hnutí. Byly ustaveny nové oddíly, vybavena klubovna a proběhly první velké tábory. Z této doby máme i první zachované materiály. V řadách skautů se již objevili první vůdcové a vůdkyně oddílů, kteří pak měli zásluhy na znovuobnovování skautské činnosti i v letech budoucích – br. Gorig, Kocourek, Chlud, Kutra, Konečný, ses. Rašková, Procházková a další. Po nástupu komunistického režimu došlo v roce 1950 k zákazu práce s mládeží v Junácké organizaci, oddíly musely být rozpuštěny a někteří činovníci byli za vedení skautské mládeže postiženi. Na dlouhá léta tak byla skautská idea umlčena, vzpomínky na léta prožitá ve skautingu však už nikdo a nikdy nemohl vzít.

 

Druhá obnova

Až po uvolnění poměrů v roce 1968 se bývalí skautští činovníci znovu dali dohromady a hned na jaře znovu „rozjeli“ skautské oddíly ve Fryštáku. Získali nové klubovní prostory u hospody Na Špici, znovu se začalo tábořit. Největší akcí z této doby, jež nám zůstala zachována až do dnešní doby, bylo zbudování chaty Eliška Na Pastyřici. O prázdninách v roce 1970 tady proběhl také poslední tábor před zákazem činnosti. Komunisté se opět, za vydatné pomoci z východu, dostali k moci a postupně donutili nejvyšší vedení Junáka, aby se zákazem činnosti souhlasilo. Smutno bylo na Elišce na konci prázdnin 1970. Děti se nesměly scházet, nosit kroje, klubovna zůstala uzavřena. Skautští vůdcové byli za svoji příslušnost „popotahováni“ a i když nebyl nikdo za vedení oddílů přímo odsouzen!, následovalo „tiché“ trestání např. na rodinných příslušnících, znemožnění pracovního postupu apod. Naštěstí se krátce potom podařilo ustavit Odbor turistiky při TJ Fryšták pod vedením pana Jana Kantora a děti z bývalých junáckých oddílů se tak mohly vyžívat aspoň tímto způsobem. Přes Odbor turistiky se podařilo zachovat a následně i rozšířit chatovou základnu Eliška. V rámci OT se ustavily TOMy – turistické oddíly mládeže. Od poloviny 80. let se skautské činnosti, pokud to okolnosti dovolovaly, věnovaly hlavně chlapecký „Černý delfín“ a dívčí „Amazonky“.

 

Třetí obnova

Po listopadu 1989 se skautské hnutí znovu „otřepalo“ a znovu vyrostlo doslova z ničeho. V Praze bylo velké setkání 2. prosince v Městské knihovně, ve Zlíně se setkání konalo 29. prosince v kině Svět. To byly impulsy k plnému obnovení činnosti. Ve Fryštáku se znovu sešli bývalí skautští činovníci 11. února 1990 a znovu vzkřísili skautskou myšlenku. Ti starší, kteří už činnost obnovovali po třetí, pomohli „rozjet“ činnost oddílů a vlastní vedení předali svým mladším následovníkům. Proběhla ustavující schůze, nábor a registrace dětí, ustanovení nových oddílů a střediska Junáka ve Fryštáku. Do Junáka také přešly oba turistické oddíly z TJ. Jako vůdce střediska byl zvolen br. Antonín Jasenský. První klubovna, kde se mohly děti scházet, byla provizorně na faře v kaplance. Bohatě však byla využívána chatová základna Eliška, kde také proběhl první velký tábor v červenci 1990. Noví vůdcové a vůdkyně se aktivně ujali své práce ve skautské výchově, museli si ovšem doplnit „kvalifikaci“ při kurzech a zkouškách. Tou největší školou pro ně však byla vlastní výchovná činnost a pobyty s dětmi v klubovnách a v přírodě. A o tom zase až jindy.....

 

A tak jsou tu skauti už 25 let. Ještě nikdy v celé historii ve Fryštáku nemohli skauti bez zákazu tak dlouho působit. Je to krásné, ale zároveň zavazující. Je na nás, ale i na všech lidech v tomto státě, aby nedošlo k tomu, že budou opět vydávány zákazy práce s mládeží, že nebudou děti moci svobodně navštěvovat místa, kde je jim dobře, kde mají dobré kamarády, že budou lidé trestáni za to, že učí mládež svobodě i odpovědnosti, lásce k přírodě a pravdě.

 

Klaus a Noe